BPH – „Powrót odsetek”

gold and silver silk design - beautiful modern background
PODSUMOWANIE

Oferta zawiera wykluczenia związane z historią kredytową klienta w banku BPH oraz limity kwotowe i okresu kredytowania. Taryfa opłat i prowizji, do której bank odsyła klienta nie precyzuje wysokości oprocentowania kredytu. Podstawowym i kardynalnym jednak błędem jest brak przykładu reprezentatywnego, na podstawie którego klient mógłby ocenić rzeczywisty koszt kredytu, a w tym wysokość naliczonych odsetek, prowizji, czy kosztów ew. ubezpieczenia. Obecność  przykładu reprezentatywnego w ofercie kredytu jest wymogiem podyktowanym ustawą o kredycie konsumenckim. Jak na zaznajomioną z obowiązkami ustawowymi instytucję, to poważne uchybienie, mogące działać na szkodę klienta. Potencjalny kredytobiorca nie mając dostępu do Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) – na jej próżno szukać w materiałach ofertowych, regulaminie, nie potrafi jej nawet podać zapytany o to sprzedawca! – ma ograniczoną możliwość porównania konkurencyjności oferty z innymi i stwierdzenia, czy zaciągnięcie kredytu na tych warunkach byłoby dla niego korzystne.

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 22 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 4

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Oferta nie wymaga zakupu dodatkowych produktów.  

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Promocja jest niedostępna dla klientów, którzy mają lub mieli kredyt gotówkowy, konsolidacyjny lub pożyczkę gotówkową w Banku BPH w dniu wnioskowania o kredyt lub w okresie 180 dni poprzedzających ten dzień. Oferta dotyczy umów o kredyt gotówkowy z wyłączeniem kredytu konsolidacyjnego i zawiera ograniczenia kwotowe (1000 – 20.000 zł) i okresu kredytowania (6 -24 mc).

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 10

Czytelność benefitu – jasność sformułowania, jednoznaczność działania

Komentarz: Z reklamy wynika, że zaciągając kredyt gotówkowy w ramach promocji wszystkie odsetki zapłacone w pierwszym roku zostaną kredytobiorcy zwrócone. Nie ma jednocześnie informacji, że benefit jest warunkowy. Bank nie dokona zwrotu odsetek klientowi, który: nie spłacił przynajmniej jednej raty kredytu w wysokości i terminie określonych w umowie kredytu lub w przypadku, gdy doszło do zmiany warunków umowy kredytu, wskazanych w nowym harmonogramie spłaty lub dokonał wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu (za wyjątkiem, gdy spłata została dokonana kredytem konsolidacyjnym) lub wypowiedział umowę kredytu.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 8

Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)

Komentarz: Reklama nie jest ukierunkowana na elementy cenowe, nie ma żadnych informacji o koszcie kredytu.

Kompletność informacji o kosztach kredytu

Komentarz: Spot nie nawiązuje do kosztów kredytu.

Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

Komentarz: Spot reklamowy nie informuje o warunkach uzyskania / utraty benefitu mimo, że na nim zbudowany jest główny komunikat.

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 20 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w placówkach banku oraz na stronie internetowej:
http://www.bph.pl/repo/bph/przydatne_informacje/dokumenty/taryfy/TARYFA_4.1._Kredyty_gotowkowe.pdf

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Cennik łatwy do odnalezienia a stronie dedykowanej ofercie.

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz:
Regulamin dostępny w placówkach banku oraz na stronie internetowej pod linkiem:
http://www.bph.pl/repo/bph/promocje/powrot_odsetki/Regulamin_Promocji_powrot_odsetek.pdf

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Regulamin łatwy do odnalezienia na stronie dedykowanej ofercie.

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 20 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 0

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Mechanizm oferty jest przedstawiony wyczerpująco. Odsetki są zwracane kredytobiorcy, jeśli spłata rat odbywa się terminowo i zgodnie z wynikającą z harmonogramu kwotą raty.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Do oferty nie został załączony przykład RRSO.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Brak przykładu RRSO.

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz:
Cennik nie zawiera informacji o oprocentowaniu.

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Oferta nie wymaga zakupu dodatkowych produktów uprawniających do skorzystania z niej.

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 10

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz: 
Benefit opisany zrozumiale. Bank udzieli rabatu w postaci zwrotu odsetek, jeśli klient: spłaci 12 pierwszych rat kredytu lub spłaci wszystkie raty kredytu, w przypadku kredytów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że spłata nastąpi nie później niż w terminach wskazanych w umowie kredytu i w wysokościach nie mniejszych niż wskazane w umowie kredytu, a w przypadku gdy doszło do zmiany warunków umowy kredytu, wskazanych w nowym harmonogramie spłaty.

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz:
Regulamin jest sformułowany w sposób jasny, interpretacja zapisów nie powinna sprawiać trudności.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 10

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Warunki utraty benefitu zostały opisane zrozumiale. Wynikają z materiałów dostępnych na stronie oferty oraz w regulaminie promocji.

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 16 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 10

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Komentarz: Sprzedawca wymienił wszystkie elementy kosztu kredytu.

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca bardzo aktywnie odpowiadał na pytania. Wskazał także sposób ograniczenia kosztu kredytu.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 6

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Przedstawiony poprawnie i wyczerpująco.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz: 
Na poziomie wystarczającym.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Sprzedawca nie potrafił podać wartości Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania oferty.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*