Wypożyczka w Eurobanku – czy darmowe wakacje kredytowe są naprawdę za 0 zł?

wypożyczka_1
PODSUMOWANIE

Wypożyczka jest produktem dosyć prostym. Wakacje kredytowe dostępne po spłacie pierwszej raty i nie częściej niż raz na 12 miesięcy, beż dodatkowych opłat z tytułu przerwy w spłacie. Proces udzielenia wakacji od spłaty jest procedowany sprawnie – decyzja zaraz po dostarczeniu wniosku. Klient ubiegający się o wakacje kredytowe nie musi podpisywać aneksów do umowy, tylko składa odpowiedni wniosek, nie później niż 3 dni przed terminem spłaty raty, którą chce zawiesić. Bank nie pobiera z tego tytułu dodatkowej prowizji. Nie jest tylko jednoznaczne, czy każdorazoro przy takiej aplikacji weryfikuje ponownie zdolność kredytową klienta. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedstawia pożyczkobiorcy nowy harmonogram spłaty zadłużenia. Zmiana wynikać będzie z powiększenia pozostającego do spłaty kapitału o niezapłaconą kwotę. Oznacza to, że w kolejnych miesiącach miesięczne zobowiązanie (rata) wzrośnie. W jakim stopniu? To zależy od wysokości kredytu pozostającego do zakończenia okresu umowy oraz od tego, czy zawieszeniu podlegała cała rata, czy tylko kapitał (to wymaga doprecyzowania). Nie do końca jasne jest, czy obniżenie dochodów poza innymi zastrzeżeniami może wpływać na odrzucenie wniosku. Żeby dowiedzieć się, jakie kryteria upoważniają do ubiegania się o jednomiesięczną przerwe kredytową i jaki jest całkowity koszt wypożyczki potencjalny klient musi wejść na stronę oferty, z reklamy wszystkiego się nie dowie.

 

kalkulator

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 25 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 7

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Skorzystanie z oferty nie wymaga zakupu dodatkowych produktów.

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: „Wypożyczka” nie jest dostępna w wariancie spłaty aktywnych zobowiązań w Eurobanku i jest oferowana jedynie do kwoty 15 tys. Benefit wakacji pożyczkowych jest dostępny tylko w określonych momentach obsługi kredytu – po spłacie pierwszej raty i nie częściej niż raz na 12 mies. Bank może negatywnie rozpatrzyć wniosek o wakacje kredytowe, jeżeli wystąpiło:
zaprzestanie terminowej spłaty przez kredytobiorcę jakichkolwiek innych zobowiązań kredytowych wobec banku; zaprzestanie terminowej spłaty zobowiązań wobec innych instytucji finansowych, co należy rozumieć jako powstanie zadłużenia przeterminowanego w spłacie, które utrzymuje się dłużej niż 60 dni; pogorszenie się sytuacji ekonomiczno – finansowej kredytobiorcy, stwierdzone w oparciu o uzyskaną przez bank informację o utracie stałego źródła dochodu zadeklarowanego przez kredytobiorcę we wniosku kredytowym; otrzymanie przez bank postanowienia o zajęciu rachunku bankowego kredytobiorcy przez organ egzekucyjny. Wniosek o Wakacje kredytowe kredytobiorca musi złożyć co najmniej 3 dni przed uzgodnionym w umowie terminem wymagalności najbliższej raty. Zgodnie z regulaminem klienci, którzy wzięli „wypożyczkę” przed rozpoczęciem promocji nie mogą uzyskać wakacji od spłaty na warunkach promocji.

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 10

Czytelność benefitu – jasność sformułowania, jednoznaczność działania

Komentarz: Z góry znasz cały koszt wypożyczki, (…) możesz zrobić przerwę od raty i masz gwarancję, że nie zapłacisz za to ani złotówki więcej.” Benefit sformułowany jest w sposób czytelny. Akcja polega na możliwości wystąpienia o wakacje kredytowe z gwarancją nieponiesienia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat przez cały okres trwania umowy.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 8

Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)

Komentarz: Reklama nie informuje o warunkach ograniczających dostęp do wakacji kredytowych (kryteriach czasowych – jest to wzmiankowane małym drukiem w dolnym pasku spotu i obwarowaniach związanych z obsługą innych zobowiązań, które mogą wpływać na decyzję banku o udzieleniu wakacji). Informacje o stopie procentowej kredytu (dla tej oferty: oprocentowanie stałe 0%), opłatach uwzględnionych w całkowitym koszcie kredytu (dla tej oferty: opłata przygotowawcza, prowizja, stanowiące jedyny składnik kosztowy kredytu) i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, komunikowane są małym drukiem w przykładzie reprezentatywnym emitowanym na dolnym pasku spotu. Te informacje mogą nie być dla konsumenta w sposób oczywisty dostrzegalne.

Kompletność informacji o kosztach kredytu

Komentarz: Koszt kredytu zakomunikowany w przekazie jest przedstawiony w ujęciu rocznym, a nie dla całego okresu kredytowania (500 zł rocznie za pożyczkę w wysokości 5000 zł). Tak wybiórcze przedstawienie kosztu pożyczki może błędnie wpływać na percepcję całkowitego kosztu kredytu. Aby konsument miał jasny obraz kosztu musi odnieść koszt eksponowany w przekazie do przykładu reprezentatywnego emitowanego w reklamie.

Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

Komentarz: Nie odnaleziono innych braków.

 

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 20 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Tabela opłat i prowizji dostępna w placówkach banku i w witrynie internetowej banku.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Cennik łatwy do odnalezienia – dostępny w dedykowanej strefie na stronie promocji pod url: https://www.eurobank.pl/files/docs/zbiorczy_toip.pdf

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz: 
Regulamin dostępny w placówkach banku i w witrynie internetowej.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Regulamin łatwy do odnalezienia – dostępny w dedykowanej strefie na stronie promocji pod url: https://www.eurobank.pl/files/docs/Regulamin-Akcji-Wypozyczka-z-przerwa-od-raty.pdf

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 25 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 7

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Kosztowy element promocji jest jasny – skorzystanie z wakacji kredytowych nie zwiększa kosztu kredytu. Pożyczka dostępna jest z oprocentowaniem 0%, bez wymogu jej zabezpieczenia, jedynym składnikiem kosztowym jest prowizja i opłata przygotowawcza – przedstawione w przykładzie reprezentatywnym.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Przykład RRSO jest emitowany w spocie i dostępny na stronie dedykowanej promocji w serwisie internetowym banku.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Przykład RRSO jest jasny i zrozumiały.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,74%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5100 zł, całkowita kwota do zapłaty 5949,60 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 849,60 zł (w tym: opłata przygotowawcza 100 zł, prowizja 749,60 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 0 zł), 20 miesięcznych równych rat w wysokości 297,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.06.2016 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz: 
Cennik należy skorygować z warunkami promocji (opłata za wakacje kredytowe wynosi 0 zł przez cały okres trwania umowy). Tabela nie zawiera jednak istotnych składowych kosztu kredytu: opłaty przygotowawczej, prowizji, opcjonalnie ubezpieczenia.

cennik

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Oferta nie wymaga transakcji wiązanych. Nie ma więc z tego tytułu dodatkowych obciążeń w koszcie kredytu.

 

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 10

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz:
Benefit jest jasny jasno przedstawiony choć w reklamie brakuje informacji o tym, że jest on warunkowy, Akcja polega na udostępnieniu klientowi możliwości wystąpienia z pierwszym wnioskiem o wakacje kredytowe po terminowej spłacie pierwszej raty wypożyczki zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat . Dla umów wypożyczki zawartych w okresie trwania akcji opłata za wakacje kredytowe wynosi 0 zł przez cały okres trwania umowy. Każdy kolejny wniosek o wakacje kredytowe może zostać złożony po terminowej spłacie kolejnych 12 rat obowiązującego harmonogramu spłat. Aby wniosek o wakacje mógł być włączony do rozpatrzenia, kredytobiorca powinien złożyć go co najmniej 3 dni przed uzgodnionym w umowie terminem wymagalności najbliższej raty.

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz: 
Regulamin jest sformułowany w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Interpretacja zapisów nie powinna dostarczyć trudności.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 8

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Benefit wakacji kredytowych jest dostępny tylko po akceptacji banku. Możliwość uzyskania wakacji kredytowych może być utracona, jeśli wystąpi zagrożenie terminowej spłaty, które bank definiuje jako:

  • zaprzestanie terminowej spłaty przez kredytobiorcę jakichkolwiek innych zobowiązań kredytowych wobec banku;
  • zaprzestanie terminowej spłaty zobowiązań kredytowych wobec innych instytucji finansowych, tj. powstania zadłużenia przeterminowanego w spłacie, które utrzymuje się dłużej niż 60 dni;
  • pogorszenie się sytuacji ekonomiczno – finansowej kredytobiorcy, stwierdzone w oparciu o uzyskaną przez bank informację o utracie stałego źródła dochodu zadeklarowanego przez pożyczkobiorcę we wniosku kredytowym i przyjętego do oceny jego zdolności kredytowej;
  • otrzymanie przez bank postanowienia o zajęciu rachunku bankowego pożyczkobiorcy przez organ egzekucyjny.

Z zastrzeżeń tych nie wynika, czy np. obniżenie dochodu pożyczkobiorcy, a będące czynnikiem wpływającym na pogorszenie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, może być okolicznością uwzględnianą przez bank w rozpatrywaniu wniosku i warunkującą jego odrzucenie. Nie jest także doprecyzowane, czy złożenie wniosku o wakacje kredytowe wiąże się z powtórnym badaniem zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i wymaga dostarczenia dokumentów weryfikujących.

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 20 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 10

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Komentarz: Sprzedawca w sposób jasny przedstawił warunki finansowe wypożyczki. Kompetentnie odpowiadał pytany o czas procesowania wniosku o wakacje kredytowe.

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca chętnie odpowiadał na pytania.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 10

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Przedstawiony poprawnie i wyczerpująco.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz: 
Na poziomie wystarczającym.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Pytanie o RRSO nie padło.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*